Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu GSKO

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.wielgie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego GSKO

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-16.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-08.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Burzyński.
 • E-mail: mburzynski@wielgie.pl
 • Telefon: 542897380

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wielgie
 • Adres: ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
 • E-mail: gmina@wielgie.pl
 • Telefon: 542897380

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Gminy Wielgiem, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

Do budynku prowadzą 2 wejścia, wejście frontowe (od ul. Starowiejskiej) oraz z tyłu budynku z wjazdem od ulicy Starowiejskiej oraz ul. Krótkiej. Przy wejściu z tyłu budynku znajduje się podjazd dla wózków. Na parterze budynku wyznaczono pomieszczenie nr 1 do obsługi osób z niepełnosprawnością. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Na parkingu przed budynkiem oraz z tyłu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone przy pomocy znaku pionowego oraz oznakowania poziomego. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Zapewniono kontrastowe oznaczenie schodów w budynku. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

Ułatwienia dostępu: